Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Sustainable Packaging Webshop B.V.
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van Sustainable Packaging Webshop B.V. bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 – Slotbepaling

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Sustainable Packaging Webshop B.V. worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Sustainable Packaging Webshop B.V.;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Klant: de afnemer van de producten van de webwinkel van www.pack-store.com;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Klant of Sustainable Packaging Webshop B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Sustainable Packaging Webshop B.V. en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Formulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese formulier voor herroeping;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en Sustainable Packaging Webshop B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Sustainable Packaging Webshop B.V.

Sustainable Packaging Webshop B.V. handelend onder de naam Pack-Store en www.pack-store.com

Vestigingsadres:
Sustainable Packaging Webshop B.V.
Landweerstraat Zuid 158
5349 AK Oss
Nederland

Telefoonnummer: +31 (0) 412 69 63 76
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 75064545
Btw-identificatienummer: NL860127424B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sustainable Packaging Webshop B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Sustainable Packaging Webshop B.V. en Klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Sustainable Packaging Webshop B.V. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Sustainable Packaging Webshop B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Sustainable Packaging Webshop B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Sustainable Packaging Webshop B.V. niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sustainable Packaging Webshop B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Sustainable Packaging Webshop B.V. is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Sustainable Packaging Webshop B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Sustainable Packaging Webshop B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Sustainable Packaging Webshop B.V. kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Sustainable Packaging Webshop B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Sustainable Packaging Webshop B.V. zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van Sustainable Packaging Webshop B.V. waar de Klant met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • indien de Klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Sustainable Packaging Webshop B.V. mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten;
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek heeft ontvangen, of:
  1. als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product fysiek heeft ontvangen. Sustainable Packaging Webshop B.V. mag, mits hij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
   • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken die nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 2. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan producten te retourneren, waarvan bij ontvangst van de geretourneerde zending blijkt dat de blauwe plastic verpakking in de doos is geopend. Alle verpakkingen van Sustainable Packaging Webshop B.V. zijn geproduceerd onder strenge voedselveiligheidsnormen. Een doos met verpakkingen, waarvan de blauwe plastic omverpakking is geopend is derhalve voor Sustainable Packaging Webshop B.V. een onverkoopbaar artikel.
 3. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 4. De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Sustainable Packaging Webshop B.V. hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan

 1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retourformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan Sustainable Packaging Webshop B.V.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug aan Sustainable Packaging Webshop B.V.
 3. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Sustainable Packaging Webshop B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 5. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Sustainable Packaging Webshop B.V. aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. De Klant heeft geen recht op vergoeding van de extra kosten welke in rekening zijn gebracht bij betaling via bepaalde betaalmethoden, zoals de extra kosten voor een Credit Card betaling.
 7. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Sustainable Packaging Webshop B.V. bij herroeping

 1. Als Sustainable Packaging Webshop B.V. de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Sustainable Packaging Webshop B.V. vergoedt alle betalingen van de Klant, exclusief eventuele leveringskosten door Sustainable Packaging Webshop B.V. in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt.
 3. Sustainable Packaging Webshop B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt.
 4. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Sustainable Packaging Webshop B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Sustainable Packaging Webshop B.V. kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Sustainable Packaging Webshop B.V. dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • Producten die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (voedselveiligheid) niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling (plastic verpakking in de doos) na levering is verbroken;
  • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 3. Per artikel worden in onze webshops de prijzen weergegeven als een prijs ‘p/eenheid’ (per eenheid) en een prijs ‘p/stuk’ (per stuk). De prijs per eenheid is hierbij de leidende en geldende prijs en betreft de prijs per doos (eenheid), welke tevens onze minimale afname hoeveelheid is. De prijs per stuk geldt slechts als indicatieve weergave van de stuksprijs en kan onderhevig zijn aan afrondingsverschillen. Derhalve kunnen aan de weergave van de prijs ‘p/stuk’ geen rechten ontleend worden.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Sustainable Packaging Webshop B.V. staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Sustainable Packaging Webshop B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Sustainable Packaging Webshop B.V., diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover Sustainable Packaging Webshop B.V. kan doen gelden indien Sustainable Packaging Webshop B.V. is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Sustainable Packaging Webshop B.V., diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. Sustainable Packaging Webshop B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Sustainable Packaging Webshop B.V. kenbaar heeft gemaakt.
 3. Sustainable Packaging Webshop B.V. hanteert de volgende levertijd: Op werkdagen voor 13:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden. Deze regel is geldig op het standaard assortiment in de webshop. Uiteraard doen wij ons best deze regel altijd te hanteren. Helaas zijn er factoren die een levering kunnen vertragen waar wij geen invloed op hebben. Mocht de bestelling onverhoopt later geleverd worden, dan wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
 4. Producten die in de categorie ”Outlet” worden weergegeven hebben mogelijk een levertijd van 2-3 werkdagen.
 5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Sustainable Packaging Webshop B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 6. Na ontbinding conform het vorige lid zal Sustainable Packaging Webshop B.V. het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sustainable Packaging Webshop B.V. tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Sustainable Packaging Webshop B.V. bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  1. Uitzondering voor zendingen naar het Verenigd Koninkrijk: Zodra een pakket bij ons is opgehaald, dragen wij niet langer de verantwoordelijkheid voor de zending (statusupdate ‘Pakket overgedragen aan DPD’). Als een pakket verloren raakt, hetzij door toedoen van de Britse douane of anderszins, kunnen wij geen vergoeding bieden.
 8. Sustainable Packaging Webshop B.V. maakt voor het verzenden van pakketten gebruik van verschillende vervoersdiensten, geselecteerd op basis van tarieven en service per bezorgregio.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De Klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De Klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De Klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. De door de Klant verschuldigde bedragen kunnen enkel voldaan worden via de op www.pack-store.com aangeboden elektronische betaalmethoden. De mogelijkheid tot contante (cash) betaling is te allen tijde uitgesloten. Sustainable Packaging Webshop B.V. behoud zich het recht voor om voor bepaalde betaalmethoden extra kosten aan Klant in rekening te brengen.
 2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sustainable Packaging Webshop B.V. te melden.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Sustainable Packaging Webshop B.V. beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sustainable Packaging Webshop B.V.
 3. Bij Sustainable Packaging Webshop B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sustainable Packaging Webshop B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Sustainable Packaging Webshop B.V. en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 -Slotbepaling

 1. Sustainable Packaging Webshop B.V. kan wijzigingen in haar voorwaarden aanbrengen. De geldende voorwaarden zijn opvraagbaar via [email protected] en beschikbaar via www.pack-store.com.
0
  0
  Winkelwagen
  Winkelwagen is leegTerug naar webshop